Menu Zamknij

EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Czym jest EKUZ

EKUZ może zostać wydana wyłącznie oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego lub osobom, które mają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.

EKUZ jest ważna z dowodem tożsamości.

Karta EKUZ potwierdza, że masz prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych lub zawodowych do większości krajów europejskich. Są to:

 • kraje Unii Europejskiej
 • Islandia  
 • Liechtenstein
 • Norwegia
 • Szwajcaria
 • Wielka Brytania.

Karta jest również ważna na terytoriach zamorskich:

 • francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska
 • portugalskich: Azory i Madera
 • hiszpańskich: Majorka i Wyspy Kanaryjskie.

Nie obowiązuje natomiast:

 • na Wyspach Normandzkich i wyspie Man
 • w Monaco, San Marino i Watykanie.

Jeżeli nie jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE, to nie możesz skorzystać z bezpłatnego leczenia na EKUZ w następujących krajach:

 • Islandia
 • Norwegia
 • Lichtenstein
 • Szwajcaria
 • Dania.

Za EKUZ nic nie płacisz. Otrzymasz ją, jeśli obejmuje Cię ubezpieczenie zdrowotne w Polsce.

EKUZ dla osób niewidomych i niedowidzących jest oznakowana naklejką z tekstem w alfabecie Braille’a.

Co kraj to obyczaj

EKUZ uprawnia do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą, które będą niezbędne w Twoim stanie zdrowia do końca pobytu w danym kraju. Nie refunduje jednak leczenia planowanego.

Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z przepisów państwa pobytu na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Jeżeli w danym kraju istnieje obowiązek współpłacenia, również poniesiesz takie koszty.

Zasady korzystania z EKUZ

 • Prawo do leczenia przysługuje Ci na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju, do którego się udajesz. Jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz. NFZ tego nie pokryje. Np. we Francji zapłacisz 30% honorarium lekarza, w Austrii – koszt wezwania karetki, w Niemczech – 10 euro za dzień pobytu w szpitalu.
 • Najczęściej rozliczanie leczenia odbywa się między instytucjami (NFZ i jego odpowiednikiem w danym kraju). Może być też tak, że – chociaż masz ze sobą EKUZ – musisz najpierw zapłacić za leczenie i dopiero po powrocie do Polski składasz wniosek o refundację. Wniosek o refundację znajdziesz na na stronie NFZ.
 • Podobnie jak w Polsce, za granicą nie wszyscy lekarze mają umowy z ubezpieczalnią. Dlatego zanim skorzystasz z usług lekarza, sprawdź, czy jesteś u takiego, który honoruje kartę EKUZ.
 • Z tą kartą nie licz na bezpłatną operację plastyczną ani planowany zabieg korekty zaćmy. Jeśli nagle rozboli Cię ząb, dentysta Ci pomoże, ale wyłącznie w zakresie, który obowiązuje w danym kraju (np. dostaniesz tańsze wypełnienie). Jeśli złamiesz nogę, dostaniesz udaru, silnie się zatrujesz lub dostaniesz zawału, to EKUZ obejmie koszty Twojego leczenia.
 • EKUZ nie pokrywa kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. Czasami jednak leczenie w ramach EKUZ będzie musiało być długie i kosztowne. Jeśli w tym przypadku okaże się, że transport do Polski będzie tańszy, możesz złożyć wniosek o pokrycie kosztów transportu do miejsca dalszego leczenia w kraju.
 • W wielu krajach EKUZ, np. w Austrii, EKUZ nie obejmuje pomocy, której udzielają ratownicy górscy po wypadkach narciarskich. Jest to uznawane za świadczenie prywatne. Musisz wtedy zapłacić za to, że ratownicy zwiozą cię ze stoku i opatrzą.
 • EKUZ dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Na wypadek śmierci albo utraty bagażu ubezpiecz się komercyjnie. EKUZ nie obejmuje takich okoliczności, nawet jeśli zaginie bagaż z jakimś niezbędnym Ci wyposażeniem medycznym.

EKUZ dla dziecka

EKUZ nie jest kartą dla całej rodziny. Każdy jej członek otrzymuje swoją kartę, także dziecko. EKUZ jest ważna z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica.

Jak uzyskać EKUZ?

Turystyczny wniosek o EKUZ złożysz on-line tylko przez IKP, mojeIKP lub ePUAP. Nie ma możliwości wysłania go e-mailem.

Wniosek o EKUZ możesz złożyć:

1. Osobiście w oddziale NFZ, wysłać e-mailem lub pocztą tradycyjną

 • pobierz wniosek w oddziale NFZ, uprawnionej delegaturze lub z dołu strony 
 • wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek
 • złóż wypełniony i podpisany wniosek w oddziale NFZ lub uprawnionej delegaturze lub prześlij na jej adres
 • gdy wyjeżdżasz w związku z pracą – wyślij e-mailem zeskanowany wniosek na adres ekuz.praca@nfz.gov.pl.

2. Przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP)

3. Przez Internetowe Konto Pacjenta

4. W aplikacji mojeIKP

Jak długo ważna jest EKUZ?

20 lat karta wydana dla osób, które:

 • pobierają świadczenie emerytalne i osiągnęły wiek emerytalny – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni.

do 18. roku życia karta wydana dla osób, które:

 • są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny
 • mają własny tytuł do ubezpieczenia lub pobierają rentę

5 lat karta wydana dla osób, które:

 • pobierają świadczenia emerytalne i nie osiągnęły wieku emerytalnego – 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni
 • nie mają skończonych 18 lat i ubezpieczenia, ale mają obywatelstwo polskie

3 lata karta wydana dla osób ubezpieczonych, które:

 • są zatrudnione
 • prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą
 • pobierają zasiłek / świadczenie przedemerytalne

18 miesięcy karta wydana dla osób ubezpieczonych, które:

 • pobierają rentę i mają więcej niż 18 lat
 • są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 lat
 • są studentami, uczniami, doktorantami
 • są uczniami, mają więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia 

6 miesięcy karta wydana dla:

 • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium RP
 • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży i porodu, które mają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy oraz mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • dzieci, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkają na terytorium RP
 • osób zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług
 • osób wykonujących pracę nakładczą

2 miesiące karta wydana dla:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy,
 • niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

W innych przypadkach:

90 dni karta wydana dla osób, które:

 • spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i są uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

42 dni karta wydana dla:

 • kobiet w okresie połogu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przed wyjazdem sprawdź, czy Twoja karta jest nadal ważna.

Kiedy tracisz prawo do EKUZ?

Nie możesz posłużyć się EKUZ lub Certyfikatem EKUZ, jeśli w trakcie ich ważności utracisz prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ.

Nastąpi to na przykład, gdy:

 • zakończysz pracę (dotyczy to osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, mianowania oraz żołnierzy i funkcjonariuszy)
 • otrzymasz urlop bezpłatny
 • zawiesisz lub zakończysz działalność  gospodarczą
 • stracisz status osoby bezrobotnej
 • stracisz prawo do emerytury lub renty albo zostanie ono zawieszone
 • stracisz status rolnika
 • stracisz prawo do świadczenia społecznego innego niż zasiłek dla osób bezrobotnych, emerytura lub renta – np. do zasiłku stałego z pomocy społecznej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego czy świadczenia pielęgnacyjnego
 • rozwiążesz umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ.

W takich przypadkach Twoje prawo do posługiwania się EKUZ lub Certyfikatem wygasa po 30 dniach. Dotyczy to również osób, które zgłosiłeś do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodziny

Pamiętaj! Jeśli posługujesz się kartą lub certyfikatem bez uprawnienia, narażasz się na ryzyko zwrotu kosztów, które ponieśliśmy za Twoje świadczenia.

źródło: pacjent.gov.pl