Menu Zamknij

Programy profilaktyczne

Profilaktyka to podejmowanie działań, skierowanych do różnych grup, we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami które mają na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi zaburzeń, chorób lub innych niekorzystnych zjawisk społecznych.

Profilaktyka raka piersiProfilaktyka raka szyjki macicyProfilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
 • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
  1. rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),
  2. mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
  3. nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

Jeśli ukończyła Pani 25 lat i ma Pani nie więcej niż 59 lat Mazowiecki Oddział Wojewódzki zaprasza Panią na bezpłatne badania cytologiczne w Programie profilaktyki raka szyjki macicy.


Poniżej przedstawiamy krótkie informacje, które pomogą Pani w podjęciu być może „życiowej” decyzji dotyczącej własnego zdrowia.

Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce Rocznie choroba ta dotyka ok. 4 tys. kobiet. Blisko 2 tys. Polek umiera z tego powodu.

Celem programu jest zmniejszenie umieralności kobiet na raka szyjki macicy. W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, każdego roku w Polsce notuje się 13 przypadków raka szyjki macicy na 100 tys. kobiet. Rozwój raka inwazyjnego poprzedza stosunkowo długi okres zamian przedrakowych. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie zmian przedrakowych, które pozwali na szybkie podjęcie odpowiedniego leczenia, które nie pozwoli na dalszy rozwój choroby i umożliwi całkowite wyleczenie.

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku pod uwagę brany jest rok urodzenia) ubezpieczonych, posiadających deklaracje położnej w naszej przychodni, które nie uczestniczyły w programie profilaktyki raka szyjki macicy w ciągu ostatnich 36 miesięcy, lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy

Czynnikami ryzyka warunkującymi powstawanie choroby są min.:

 • zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
 • wiek – zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem- szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 r.ż.
 • wczesne rozpoczęcie życia seksualnego,
 • duża liczba partnerów seksualnych,
 • duża liczba odbytych porodów,
 • niski status społeczny i ekonomiczny,
 • palenie papierosów,
 • stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym

Porada na etapie podstawowym obejmuje: przeprowadzenie wywiadu, wypełnienie ankiety, pobranie materiału do badania cytologicznego, edukację w zakresie profilaktyki nowotworu szyjki macicy, wysłanie pobranego materiału wraz z wypełnioną ankietą do pracowni diagnostycznej, wręczenie przez lekarza pacjentce wyniku badania i decyzja co do dalszego postępowania, zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po trzech latach w ramach programu. Jeżeli wynik badania jest prawidłowy, to na następne badanie cytologiczne w ramach programu należy zgłosić po 3 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy.

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie.

Program adresowany do osób, będących w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu.

Do realizacji Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia zobowiązany jest każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który posiada umowę z NFZ lub jest zatrudniony w podmiocie, który taką umowę ma zawartą.

Kryteria kwalifikacji do udzielania świadczeń gwarantowanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia:

Osoby obciążone następującymi czynnikami ryzyka:

 • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, trójglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),
 • palenie tytoniu
 • niska aktywność ruchowa
 • nadwaga i otyłość
 • upośledzona tolerancja glukozy
 • wzrost stężenia fibrynogenu
 • wzrost stężenia kwasu moczowego
 • nadmierny stres
 • nieracjonalne odżywianie
 • wiek
 • płeć męska
 • obciążenia genetyczne

Wymagane procedury medyczne:

 • Przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie karty badania profilaktycznego.
 • Wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL cholesterolu, HDL-cholesterolu, trójglicerydów i poziomu glukozy).
 • Dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała – Body Mass Index – BMI).
 • Ustalenie terminu wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się pacjent.
 • Wpisanie wyników badań do karty badania profilaktycznego.
 • W trakcie wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:
  • badanie przedmiotowe świadczeniobiorcy oraz ocena czynników ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia
  • kwalifikacja świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocena globalnego ryzyka wystąpienia w przyszłości incydentu sercowo-naczyniowego według klasyfikacji SCORE i zapisanie uzyskanego wyniku w karcie badania profilaktycznego
  • edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy oraz decyzja co do dalszego postępowania z pacjentem
 • Przekazanie świadczeniobiorcy, u którego rozpoznano chorobę układu krążenia, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej informacji o wynikach badania oraz zaleceń dotyczących konieczności zmiany trybu życia lub kierowanie świadczeniobiorcy na dalszą diagnostykę lub leczenie.

 Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania! 

Udział w ww. programie ma na celu wczesne wykrycie ewentualnych chorób układu krążenia, a tym samym jak najszybsze podjęcie przez lekarza odpowiedniego leczenia.